Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ТЗОВ „ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ” у 2014 році

Провадження освітньої діяльності у ТзОВ «Львівський медичний інститут» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АВ № 552284, від 30.08.2010 р, термін дії ліцензії: 1101-01.07.2015; 1102 – 01.07. 2015.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ТзОВ «Львівський медичний інститут» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за №№ 1855/24387, 1856/24388.

І. Загальні положення

1. У Правилах прийому до ТзОВ „Львівський медичний інститут” (надалі - ТзОВ „ЛМІ”) терміни вживаються у таких значеннях:
вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену, або фахового випробування;
вступний екзамен – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми вищої освіти за напрямами „Медицина” або „Фармація”;
вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до ТзОВ „ЛМІ”
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
конкурсний бал – підсумкова сума балів вступника, яка складається з результатів оцінювання з конкурсних предметів, фахових випробувань та інших показників, передбачених Правилами прийому до ТзОВ „ЛМІ”;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання у ТзОВ „ЛМІ” за рейтинговим списком вступників;
конкурсний предмет – навчальний предмет, передбачений цими Правилами прийому, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору ТзОВ „ЛМІ”;
право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законодавством, щодо зарахування до ТзОВ „ЛМІ” без участі в загальному конкурсі, що реалізується відповідно до Правил прийому ТзОВ „ЛМІ”;
право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до Умов та Правил прийому до ТзОВ „ЛМІ”;
співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення стосовно рекомендації/не рекомендації вступника до зарахування;
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня;
2. Умови та Правила прийому ТзОВ „ЛМІ” є обов’язковими для прийому до ТзОВ „ЛМІ”. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, яка видана в порядку, установленому законодавством.
3. ТзОВ „Львівський медичний інститут” (надалі – ТзОВ „ЛМІ”) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо – кваліфікаційним рівнем „спеціаліст”, відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу ( див. додаток 1 ) на:
- медичний факультет за спеціальністю 7.12010001 „Лікувальна справа”,
- стоматологічний факультет за спеціальністю 7.12010005 „Стоматологія”,
- фармацевтичний факультет за спеціальністю 7.12020101 „Фармація”:
денна та заочна форми навчання.
4. До ТзОВ „Львівський медичний інститут” приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах та мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень й виявили бажання здобути вищу освіту.
5. Громадянин України має право здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень він здобуває вперше, та має право здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров”я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
6. Фінансування підготовки фахівців у ТзОВ „ЛМІ” здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
7. Прийом до ТзОВ „ЛМІ” на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

ІІ. Організація прийому вступників

1. Організацію прийому вступників до ТзОВ „ЛМІ” здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора ТзОВ „ЛМІ”, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ТзОВ „ЛМІ”, затвердженим ректором.
2. Ректор ТзОВ „ЛМІ” забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов та Правил прийому до ТзОВ „ЛМІ”, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
3. Усі питання, пов’язані з прийомом до ТзОВ „ЛМІ”, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті ТзОВ „ЛМІ”, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, 12 год. наступного після прийняття.
4. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ТзОВ „ЛМІ”.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями лікувальна справа, стоматологія, фармація приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
3. ТзОВ „ЛМІ” приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839 „Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціалісті” (див. додаток 3).
До ТзОВ „ЛМІ”. зараховуються зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VI, VII та пунктом 1 розділу XV цих Правил прийому.
4. ТзОВ „Львівський медичний інститут” здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.

IV. Терміни затвердження Правила прийому до ТзОВ „Львівський медичний інститут” у 2014 році

1. Правила прийому до ТзОВ „Львівський медичний інститут розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році, розроблених МОН України, затверджені ректором ТзОВ „Львівський медичний інститут” 25 листопада 2013 року і погоджені з Міністерством освіти і науки України згідно графіку – 29 грудня 2013 року.
2. Правила структуровані відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році. У Правилах прийому терміни вживаються у значенях поданих в Умовах прийому до вищих навчальних закладів.
3. Правила прийому оприлюднені державною мовою.

V. Строки прийому заяв та документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Приймальна комісія ТзоВ «Львівський медичний інститут» працює у наступні дні тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 1000 до 1700. Вихідні дні– субота, неділя.
2 Прийом заяв і документів у паперовій та електронній формі від вступників розпочинається 01 липня.

Прийом заяв та документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної
загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2014року

22 серпня
2014року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить тзов „Львівський медичний інститут”

19 липня 2014року
о 18.00 год.

22 вересня
2014року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

31 липня 2014року
о 12.00 год.

22 вересня
2014року

Строки проведення тзов „Львівський медичний інститут” вступних випробувань

21 – 31 липня 2014року

23-26
вересня 2014

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Перший - не пізніше 12.00 години 01 серпня 2014року;
Другий - не пізніше 12 години 05 серпня 2014року;
Третій - не пізніше 12 години 08 серпня 2014року;

Не пізніше
30 вересня
2014року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 26 серпня 2014року

Не пізніше
01 жовтня 2014року

3. Прийом заяв у паперовій або електоронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12 год. 31 липня, крім випадків передбачених пунктами 4, 9, 10 цього розділу.
4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні екзамени у ТзОВ „ЛМІ” відповідно до пунктів 1 і 2 розділу VIII цих Правил прийому, закінчується о 18 год. 19 липня.
Вступні екзамени проводяться з 21 липня до 31 липня.
5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ТзОВ «Львівський медичний інститут», конкурсний відбір та зарахування на денну навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра, проводиться в ті-ж строки, що і на основі повної загальної середньої освіти.
6. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.
7. Перший строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 04 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 05 серпня.
Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 07 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 08 серпня.
Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 11 серпня.
8. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 26 серпня.
9. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра закінчується о 18.00 годині 19 липня. Вступні випробування проводяться з 21 липня до 31 липня.
10. Строки прийому заяв та документів від вступників на заочну форму навчання без відриву від виробництва з 22 серпня до 22 вересня, тривалість прийому документів – не більше одного місяця. Строки вступних випробування з 23 по 29 вересня. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше ніж 30 вересня. Терміни зарахування вступників не пізніше 01 жовтня 2014 року.

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ТзОВ „ЛМІ” (далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ТзОВ „ЛМІ”.
2. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви до ТзОВ „ЛМІ” на певний напрям підготовки (спеціальність) на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви.
Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії ТзОВ „ЛМІ” у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.
Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано на підставі рішення приймальної комісії ТзОВ „ЛМІ” до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.
3. У заяві при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступники вказують спеціальність та форму навчання.
4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
медичну довідку за формою 086-о (оригінал).
На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія ТзОВ „ЛМІ” засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
медичну довідку за формою 086-о або її копію;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі V цих Правил прийому, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
6. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати, видані у 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роках.
7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ТзОВ „ЛМІ” або в установленому законодавством порядку.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
8. Вступники, зазначені у розділі VIII цих Умов, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у ТзОВ „ЛМІ”.
9. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених цими та Правилами прийому.
10. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ТзОВ „ЛМІ” згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510.
11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім та п’ятим пункту 1 розділу VII цих Правил прийому).
12. Приймальна комісія ТзОВ „ЛМІ” здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до ТзОВ „ЛМІ”, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
Приймальна комісія ТзОВ „ЛМІ” здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням Приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.
13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів, але не пізніше 31 липня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ТзОВ „ЛМІ” .
14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом, обробку даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.
16. При поданні заяви до ТзОВ „ЛМІ” приймальна комісія ТзОВ „ЛМІ” перевіряє в Єдиній базі перелік заяв цього абітурієнта, поданих до інших навчальних закладів.

VII. Організація і проведення конкурсу

1. Приймальна комісія ТзОВ „ЛМІ” допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) видані у 2014, або 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012,або 2013 роках, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) (див. додаток 5). Також додатком 5 визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання.
Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, якщо кількість балів складає - не нижче 124 з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.
ТзОВ «Львівський медичний інститут» за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до ТзОВ „ЛМІ”, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.
2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ТзОВ „ЛМІ” для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з трьох предметів за переліком, наведеним у додатку 1 до цих Правил прийому. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 1 до цих Правил прийому обирається вступником. Один з конкурсних предметів визначений у додатку 1 до цих Правил як профільний.
4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Правилами прийому. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 3 до цих Правил прийому.
5. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом VIII цих Умов.
6. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення конкурсних екзаменів проводиться відповідно до цих Правил прийому, згідно з додатком 3 в терміни визначені пунктом 2, 3. розділу IV цих правил прийому.
7. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури
8. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

1. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ТзОВ „ЛМІ” в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:
громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;
особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880.
2. До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором, належать:
особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);
особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;
особи з числа громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

IX. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів

1. Відповідно до пункта 2 розділу ІІІ і пункта 11 розділу VII цих Правил прийому для проведення вступних екзаменів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.
Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у ТзОВ „ЛМІ”.
2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
3. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра розробляються і затверджуються ТзОВ „ЛМІ” не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів - до 01.03 2014 р.
4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені ТзОВ „ЛМІ”, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора інституту.
8. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.
9. Результати вступних екзаменів ( фахових випробувань) враховуються тільки у ТзОВ „ЛМІ”, за виключенням зарахування згідно з розділом ХХІІ цих Умов.

X. Зарахування за співбесідою

1. За результатами співбесіди зараховуються до ТзОВ „Львівський медичний інститут” особи, яким Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.
2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії – ректор ТзОВ „Львівський медичний інститут”.
3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією ТзОВ „Львівський медичний інститут” з конкурсних предметів.

XI. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

1. Зараховуються до ТзОВ «Львівського медичного інституту» відповідно до розділу XIII цих правил, за умови подання сертифіката Українського центру зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з відповідного предмета секції, з якої вони брали участь у міжнародній олімпіаді.
2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:
екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія»;
3. Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій напрямам підготовки визначається згідно з переліком секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до ТзОВ „ЛМІ” для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України-екологія.
4. Положення пунктів 1 – 3 цього розділу, поширюються на осіб, які мають найкращі інтелектуальні досягнення за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно до Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року № 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за № 1596/24128, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року № 467 «Про започаткування у 2013 році Програми Президента України для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України», учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.
5. Величина додатково нарахованих балів встановлюється:
особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення, – 70 балів;
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.
Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав.

XII. Зарахування поза конкурсом

1. Поза конкурсом зараховуються:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
діти, батьки яких загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії, що сталася на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 року № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».
2. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XIII. Право на першочергове зарахування

1. Право на першочергове зарахування мають:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого
2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня
2007 року № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році” надане таке право;
- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
- випускники ТзОВ «Медичне училище «Медик» та ТзОВ «Медичний коледж «Монада».
2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 1 цього розділу.

XIV. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах ХІ, ХІІ, ХІІІ цих правил прийому.
2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:
- вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
- учасники міжнародних олімпіад;
- вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.
3. У межах кожної зазначеної в пункті 2 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:
- за конкурсним балом від більшого до меншого;
- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.
4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;
наявність права на першочергове зарахування.
5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії.

XV. Надання рекомендацій для зарахування

1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 7 розділу V цих правил прийому, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі ХIV цих правил прийому відповідно до конкурсного бала вступника від вищого до нижчого.
Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.
Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.
Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії (в межах ліцензованого обсягу) та на веб-сайті ТзОВ «Львівського медичного інституту» (усіх вступників) із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення етапів конкурсного відбору.
2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії ТзОВ „ЛМІ”. Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті ТзОВ „ЛМІ. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

XVI. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування, відповідно до строку, визначеного у розділу V цих правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування – подати особисто оригінали документів до приймальної комісії ТзОВ «Львівського медичного інституту»:
- про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
- медичної довідки за формою 086-о;
- сертифікатів Українського центру оцінювання якості;
- документ, що посвідчує особу та громадянство
та інших документів, передбачених цими Правилами прийому.
Після прийняття рішення про рекомендацію до зарахування до ТзОВ «ЛМІ» вступники, які подали заяви в електронній формі, зобов»язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії ТзОВ «ЛМІ» та подати особисто оригінали:
- документа, що посвідчує особу та громадянство;
- документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього);
- медичної довідки за формою 086-о;
- сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
та інших документів, передбачених цими правилами прийому або пред”явити особисто оригінали зазначених документів, та подати їх копії за умови зберігання оригіналів вище зазначених документів у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок довгострокових кредитів.
2. Особи, які в установлені строки, визначені у пунктах 7 та 8- розділу V цих Правил прийому, не подали до приймальної (відбіркової) комісії ТзОВ „ЛМІ” оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

XVII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія ТзОВ «Львівський медичний інститут» здійснює:
- коригування списку рекомендованих для зарахування осіб, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;
- приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими правилами до приймальної комісії); оголошує списки рекомендованих;
- відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;
- формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників, на наявні місця.
2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Коригування списку рекомендованих для зарахування вступників відбувається відповідно до пункту 1 цього розділу.
3. Після виконання вступником всіх вимог для зарахування на навчання формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Строки виконання умов для зарахування до ТзОВ „ЛМІ” за кошти юридичних та фізичних не пізніше 26 серпня 2014 р. для вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра.
Термін зарахування осіб на основі повної загальної середньої освіти при вступі на навчання без відриву від виробництва – не пізніше 01 жовтня 2014 року.
4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XVI цих Умов.
Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
5. При одночасному навчанні за кількома формами (окрім двох денних) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у ТзОВ „ЛМІ” зберігаються завірені копії документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у ТзОВ „ЛМІ” протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали цих документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали цих документів.

XVIII. Наказ про зарахування

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ТзОВ «ЛМІ» на підставі рішення приймальної комісії після виконання вступниками вимог для зарахування. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, рекомендованих для зарахування за формами, затвердженими наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 03 травня 2012 року за № 711/21024, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ТзОВ «ЛМІ» у вигляді списку зарахованих у строки встановлені в пунктах 8 і 10 розділу V цих правил. Накази про зарахування надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях.
2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу ХХII цих правил.
Вступник може бути відрахований з ТзОВ „ЛМІ” за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а йому повертаються документи, що подавались. Питання про відрахування розглядається в день подання вступником письмової заяви.
На звільнене місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір, зарахування за конкурсом осіб, які подали визначені цими правилами документи для вступу, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування) у ТзОВ «ЛМІ» відповідно до конкурсного балу, у тому числі з іншого напряму підготовки, за умови збігу предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність).
3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XVI цих Умов.
4. Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників.
Договір з боку замовника про навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб укладається після надання рекомендації для зарахування на навчання. Оплата навчання здійснюється, після видання наказу про зарахування згідно з договором, укладеним сторонами.

XIХ. Зарахування до ТзОВ „Львівський медичний інститут” на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку та/або не виконали умов контракту відраховуються з ТзОВ „Львівський медичний інститут”, про що видається відповідний наказ ректором, який верифікується в Єдиній базі.
На вакантні місця ліцензованого обсягу може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до ТзОВ «ЛМІ» або до іншого вищого навчального закладу на той самий напрям підготовки (спеціальність) і не були зараховані на навчання, за умови подання ними оригіналів документів
Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2 і 3 розділу XVIII цих Правил прийому. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня 2014 року.
2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року в архіві ТзОВ „ЛМІ”, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

1. На засіданні приймальної комісії ТзОВ „ЛМІ” мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу за наявності попереднього узгодження з головою приймальної комісії ТзОВ «ЛМІ, скерування відповідного засобу масової інформації, наявності посвідчення про роботу в даному засобі масової інформації.
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії ТзОВ „ЛМІ” своїх спостерігачів. Приймальна комісія ТзОВ „ЛМІ” створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
3. Приймальна комісія ТзОВ „ЛМІ” створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності).
Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті ТзОВ „ЛМІ”, не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.
5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.
6. Інформування громадськості про подання заяв щодо вступу до ТзОВ „Львівський медичний інститут” здійснюється інформаційними системами на підставі даних, внесених Приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів Х-ХІV цих Правил прийому.

Відповідальний секретар
Приймальної комісії
ТзОВ „Львівський медичний інститут” к.мед.н., доцент А.В.Циснецька

Додаток 9 до Правил прийому до ТзОВ»ЛМІ» в 2014 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ТзОВ «Львівський медичний інститут» в 2014 році

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 31 жовтня 2013 року за № 1856/24388, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих медичних закладів освіти I – IV акредитації, в тому числі ТзОВ «Львівського медичного інституту» (ТзОВ «ЛМІ») та їх розгляд у ТзОВ «ЛМІ» (далі – Порядок).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ТзОВ «ЛМІ» (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обраний ним вищий навчальний заклад – ТзОВ «ЛМІ» та напрям і спеціальність:
- Напрям «Медицина»:
- спеціальність 7.12010001 „Лікувальна справа” (денна форма навчання);
- спеціальність 7.12010005 „Стоматологія” (денна форма навчання);
- Напрям «Фармація»:
- спеціальність 7.12020101 „Фармація”: (денна або заочна форма навчання);

- особистий електронний кабінет вступника – web-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до ТзОВ «ЛМІ» та контролює її статус;

- статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється ТзОВ «ЛМІ» в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до ТзОВ «ЛМІ»;

«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято ТзОВ «ЛМІ» на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу ТзОВ «ЛМІ» обов»язково невідкладно надіслає вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення та в який спосіб їх необхідно подати;

«Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – електронну заяву прийнято ТзОВ «ЛМІ» до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі до ТзОВ «ЛМІ» ;

«Відмовлено вищому навчальному закладі» - ТзОВ «ЛМІ» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу ТзОВ «ЛМІ» зазначає причину відмови;

«Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом - ТзОВ «ЛМІ»)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подачі – анулюється в Єдиній базі, якщо:

електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі " або "Потребує уточнення вступником";

електронну заяву анульовано вищим навчальним закладом - ТзОВ «ЛМІ, за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування " за умови виявлення ТзОВ «ЛМІ» технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, з обов’язковим зазначенням причини анулювання;

«Рекомендовано до зарахування» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XVII або пунктів 4 та 5 розділу XVIІI Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році 29 жовтня 2013 року № 1510 (далі – Умови прийому) та Правил прийому до ТзОВ «ЛМІ» у 2014 році (далі Правила прийому);

«Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до обраного вищого навчального закладу – ТзОВ «ЛМІ» у зв’язку з невиконанням вимог Правил прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу тощо. При встановленні заяві такого статусу ТзОВ «ЛМІ» обов’язково зазначає причину виключення;

«Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до ТзОВ «ЛМІ».

3. Вищий навчальний заклад - ТзОВ «ЛМІ» не пізніше ніж до 20 червня вносить до Єдиної бази перелік напрямів (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, відповідно до затверджених Правил прийому до ТзОВ «ЛМІ» в 2014 році, при цьому для кожного напряму (спеціальності) зазначаються:

структурний підрозділ (факультет, відділення тощо), на якому ведеться підготовка;

освітньо-кваліфікаційний рівень навчання;

назва та код напряму (спеціальності);

форма навчання;

курс, на який здійснюється прийом;

встановлений термін навчання, дати його початку та закінчення;

ліцензований обсяг та обсяг державного замовлення;

обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних та мінімальної кількості балів з предмета;

можливість подання заяв в електронній формі.

II. Подання електронної заяви

1. Електронну заяву мають право подати вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 рік та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі та зарахування, визначених Умовами прийому та Правилами прийому до ТзОВ «ЛМІ».
Прізвище, ім’я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу та в атестаті про повну загальну середню освіту.

2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

3. Під час реєстрації вступник подає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник;

серію та номер атестата про повну загальну середню освіту, на основі якого здійснюється вступ;

номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника, що зазначені у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання та в атестаті про повну загальну середню освіту, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіну та паролю вступник може відновити їх за умови звернення до служби технічної підтримки - Адміністратора Єдиної бази.

6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та паролю на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua.

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний із зазначенням телефонних кодів), номер та дату видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пункту 2 розділу VI правил прийому ТзОВ «ЛМІ», та обирає в ТзОВ «ЛМІ» напрям та спеціальність.

Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані щодо інших власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ ТзОВ «ЛМІ». У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

9. Подана електронна заява може бути анульована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Заяву зареєстровано у ТзОВ «ЛМІ» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або ТзОВ «ЛМІ»).

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією вищого навчального закладу – ТзОВ «Львівський медичний інститут»

1. Ректор ТзОВ «ЛМІ» не пізніше ніж до 1 березня призначає уповноважену особу приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв (далі – уповноважена особа), яка є відповідальною за вчасне прийняття та розгляд електронних заяв, що надійшли до ТзОВ «ЛМІ» відповідно до Умов Прийому у 2014 році, цього Порядку та Правил прийому до ТзОВ «ЛМІ» у 2014 році.

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією ТзОВ «ЛМІ» протягом однієї години але не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус «Встановлено 31 липня», – до кінця поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у ТзОВ «ЛМІ» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у ТзОВ «ЛМІ».

3. На підставі рішення приймальної комісії ТзОВ «ЛМІ» про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні ТзОВ «ЛМІ» технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії ТзОВ «ЛМІ» у електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування» з обов’язковим зазначенням причини анулювання. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом - ТзОВ «ЛМІ»)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

5. Уповноважена особа ТзОВ «ЛМІ» змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до розділу XVI Умов прийому, Правил прийому зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування».
Зміна статусу електронної заяви вступника здійснюється не пізніше ніж до 12 години дня, в який приймальною комісією ТзОВ «ЛМІ» прийнято таке рішення

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 3 – 5 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктами 8 – 11 розділу V Умов прийому Правил прийому.

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб»,", зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XVII та пунктів 4 та 5 розділу XVIІI Умов прийому та Правил прийому до ТзОВ «ЛМІ».

7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, ректор ТзОВ «ЛМІ» на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб», вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється приймальною комісією ТзОВ «ЛМІ». На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено із списку рекомендованих до зарахування» на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ТЗОВ„ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ” у 2014 році

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2014 року № 553 «Про Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 травня 2014 року за № 531/25308, приймальною комісією ТзОВ «Львівський медичний інститут» внесено наступні зміни до Умов прийому до ТзОВ «Львівський медичний інститут» в 2014 році:

1. В розділі І 2 речення п.2 змінено словами в наступній редакції: Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, яка видана в порядку, установленому законодавством та затверджені Правилами прийому до ТзОВ «Львівський медичний інститут».
2. В розділі ІІ п.3. викладено в такій редакції: Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ТзОВ „ЛМІ”.
3. В розділі ІІ п.4. викладено в такій редакції: «Усі питання, пов’язані з прийомом до ТзОВ „ЛМІ”, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті ТзОВ „ЛМІ”, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня наступного після прийняття.»
4. В розділі 4 п.1. в другому абзаці слова «місцевою владою» замінено на «місцевою радою»
5. В розділі 4 п.1. в тринадцятому абзаці після слів «вступних випробувань» доповнено словами «спосіб та місце оприлюднення їх результатів»
6. У розділі 5 у пункті 2 цифри «01» замінити цифрами «11»;
у пункті 3 цифри і слово «31 липня» замінити цифрами і словом «01 серпня»;
у пункті 4 цифри і слова «19 липня», «21 липня» та «31 липня» замінити цифрами і словами «24 липня», «25 липня» та «01 серпня» відповідно;
у пункті 5 цифри та слова «19 липня», «11 липня» та «31 липня» замінити цифрами і словами «24 липня», «21 липня» та «01 серпня» відповідно;
у пункті 6 цифри та слова «19 липня», «21 липня» та «31 липня» замінити цифрами і словами «24 липня», «25 липня» та «01 серпня» відповідно;
у пункті 7 цифри «01» замінити цифрами «02»;
в абзаці третьому пункту 8 цифри «11» замінити цифрами «10»;
7. В розділі VI п.3 сформовано в такій редакції: «У заяві при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступники вказують напрям підготовки, факультет, спеціальність та форму навчання.»
8. В розділі VI п.3 у другому абзаці доповнено новим реченням такого змісту: У разі відсутності у вступника додатка до диплома в друкованому вигляді під час подання заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра відомості про цей додаток (його змістовну частину) приймальна комісія отримує з Єдиної бази;
9. В розділі VI абзац другий п.12. після слів «Єдиної бази» доповнити словами «або директора Українського центру оцінювання якості освіти»;
10. В розділі VI п.13 цифри і слово «31 липня» замінити цифрами і словом «01 серпня»;
11. В розділі VI п.14 викладено в такій редакції «Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.»
12. В розділі 7 у першому абзаці слово «загальноосвітніх» замінити словом «конкурсних».
13. Останнє речення п.4 розділу 7 викладено в такій редакції «Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта «5» за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали, наведеною у додатку 3 до цих Умов.»
14. У розділі XV пункт 4 після слів «рекомендованих до зарахування» доповнити словами «,який формується з Єдиної бази»;
15. У розділі XV пункт 5 викласти в такій редакції: «Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті вищого навчального закладу. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XVII цих Умов.
У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 4 розділу XV цих Умов.».
16. В розділі ХІХ абзац третій пункту 2 викладено у такій редакції: «На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів.».
17. У розділі ХХІІІ пункт 6 викласти у такій редакції: «Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів Х-ХІV цих Умов».

Оновлені строки прийому заяв та документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Приймальна комісія ТзоВ «Львівський медичний інститут» працює з 10.00 до 17.00 у наступні дні тижня:
понеділок,
вівторок,
середа,
четвер
п’ятниця
Вихідні дні– субота, неділя.
2. Прийом заяв і документів у паперовій та електронній формі від вступників розпочинається 11 липня 2014 року.
Прийом заяв та документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної
загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2014року
о 10.00 год.

22 серпня
2014року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить тзов„Львівський медичний інститут”

24 липня 2014року
о 18.00 год.

20 вересня
2014року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

01 серпня 2014року
о 12.00 год.

22 вересня
2014року

Строки проведення тзов„Львівський медичний інститут” вступних випробувань

25 липня – 01 серпня 2014року

23-29
вересня 2014

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Перший - не пізніше 12.00 години 02 серпня 2014 року;
Другий - не пізніше 12.00 години 05 серпня 2014 року;
Третій - не пізніше 12.00 години 08 серпня 2014 року;
Остаточний - не пізніше 12.00 години 11 серпня 2014

Не пізніше
30 вересня
2014року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 26 серпня 2014року

Не пізніше
01 жовтня 2014року

3. Прийом заяв у паперовій або електоронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12 год. 01 серпня, крім випадків передбачених пунктами 4, 9 цього розділу.
4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні екзамени у ТзОВ „ЛМІ” відповідно до пунктів 1 і 2 розділу VIII цих Правил прийому, закінчується о 18 год. 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 липня до 1 серпня.
5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ТзОВ «Львівський медичний інститут», конкурсний відбір та зарахування на денну навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра, проводиться в ті-ж строки, що і на основі повної загальної середньої освіти.
6. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 02 серпня.
7. Перший строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 04 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 05 серпня.
Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 07 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 08 серпня.
Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 10 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 11 серпня.
8. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 26 серпня.
9. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра закінчується о 18.00 годині 24 липня. Вступні випробування проводяться з 25 липня до 01 серпня.
10. Строки прийому заяв та документів від вступників на заочну форму навчання без відриву від виробництва з 22 серпня до 22 вересня, тривалість прийому документів – не більше одного місяця. Строки вступних випробування з 23 по 29 вересня. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше ніж 30 вересня. Терміни зарахування вступників не пізніше 01 жовтня 2014 року.

Новини та оголошеня
17 листопада 2014 р.
День студента.
6 грудня 2014 р.
День відкритих дверей.
21-23 жовтня 2014 р.
Участь у VI Міжнародному форумі – презентації «Інноватика в сучасній освіті».
23 жовтня 2014 р.
ЛМІ взяв участь у Дні професійного самовизначення.
21 вересня 2014 р.
«Львівська десятка».
20 вересня 2014 р.
День фармацевта.
1 вересня 2014 р.
1 вересня - День знань.
11 липня 2014 р.
До уваги абітурієнтів.
15 червня 2014 р.
З святом медичного працівника!
20 квітня 2014 р.
Вітаємо з Великоднем!
5 квітня 2014 р.
День відкритих дверей.
7 березня 2014 р.
До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.
4-9 лютого 2014 р.
Участь у Всеукраїнському теоретико-практичному семінарі "Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування".
7 грудня 2013 р.
День відкритих дверей!
"ЛМІ" за ЄС!
22 – 24 жовтня 2013 р.
Участь у V Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті».
16 жовтня 2013 р.
День відкритих дверей навчальних закладів.
14 жовтня 2013 р.
Свято Покрови.
30 вересня 2013 р.
Благочинна діяльність.
25 вересня 2013 р.
Відвідування Музею історії медицини Галичини.
13 травня 2013
Подяка студентам!
5 травня 2013
З Великоднем!
5 березня 2013
Візит студентів до Львівського міського центру реабілітації «Джерело».
28 лютого 2013
Участь у міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2013».
19 лютого 2013
Відбувся конкурс «Міс та Містер – 2013».
9 лютого 2013
9 лютого – Міжнародний день стоматолога.
30 січня 2013
Навчання студентської еліти.
19 грудня 2012
Вітаємо з днем Святого Миколая!
10 грудня 2012
Проведення уроків здоров’я та гігієни порожнини рота.
4 грудня 2012
Круглий стіл «Молодь за життя без СНІДу».
1 листопада 2012
Вшановано пам’ять Євгена Коновальця.
31 жовтня 2012
День відкритих дверей навчальних закладів.
16-18 жовтня 2012
Відбулась IV Національна виставка - презентація "Інноватика в сучасній освіті».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010