Навчальний процес

Головна   |   Навчальний процес  |   Інфо-центр

Підготовка до Кроку

Ліцензійний іспит – це обов’язкова складова частина державної атестації для присвоєння кваліфікації лікаря. 

Студенти, які готуються за фахом «медицина» складають два окремі тестові екзамени – «Крок 1» та «Крок 2». 

Ліцензійний іспит «Крок 1» складається із загальнонаукових дисциплін, який проводиться після вивчення основних фундаментальних дисциплін на 3-му курсі. 

Ліцензійний іспит«Крок 2» – є екзаменом з професійно-орієнтованих дисциплін на випускному курсі. 

Ліцензійний іспит складається з метою встановлення відповідності рівня професійних знань та вмінь студентів вищих медичних закладів освіти мінімально необхідному рівню кваліфікації згідно з державними кваліфікаційними вимогами.

З метою підготовки студентів до  ліцензійного іспиту проводяться претестування  на кафедрах згідно графіку з тих дисциплін які входять до «Крок 1» та «Крок 2». Претестування проводяться письмово,  також студенти мають змогу готуватись в комп’ютерних класах. Використовуються тестові завдання з відкритої бази Центру Тестування.  Також на кафедрах проводяться консультації для студентів, що входять в “групу ризику”( це студенти, які набирають нижче прохідного відсотка при написанні відкритих буклетів, який становить нижче 80%)

Деканатом медичного факультету  щосеместрово  проводиться контроль знань і підготовки  студентів  всіх курсів з дисциплін, що входять  до ліцензійних іспитів «Крок 1» та «Крок 2».

Підготовка до Державної Атестації

Практично-орієнтований державний іспит – перевіряє готовність випускника здійснювати на реальному об’єкті майбутньої професіональної діяльності (людина), або на моделі такого об’єкта (фантом, муляж, ситуаційне завдання тощо) виробничі функції, які неможливо оцінити методом стандартизованого тестування.
До складання практично-орієнтованого державного іспиту допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану і освітньо-професійної програми із спеціальності.
Метою практично-орієнтованого державного іспиту є оцінювання якості вирішення випускником типових задач діяльності і демонстрації відповідних умінь та навичок в умовах, що наближені до реальних. Іспит проводиться безпосередньо “біля ліжка (крісла) хворого” та у спеціально обладнаних навчальних класах і оцінює вміння кожного випускника зібрати скарги та анамнез, проводити об’єктивне обстеження хворих, складати план обстеження, оцінювати результати лабораторних та інструментальних досліджень, встановлювати та обґрунтовувати попередній клінічний діагноз, визначати тактику лікування, проводити експертизу працездатності.
Практично-орієнтований державний іспит проводиться державною екзаменаційною комісією (ДЕК) Львівського медичного інституту у формі комплексного державного іспиту .
Незалежно від обраної форми проведення практично-орієнтований державний іспит складається з двох частин.
перша частина – безпосередня робота з хворими на екзаменах з
клінічних дисциплін, вирішення ситуаційних задач на екзамені з
гігієнічних дисциплін;
друга частина – демонстрація основних умінь та навичок згідно
з вимогами ОКХ з використанням фантомів, муляжів,
навчально-наочних матеріалів, вирішенням ситуаційних задач.
Дисципліни групуються у комплекси, за якими відповідно до навчального плану мають складатись державні випускні екзамени.
Для підготовки до комплексного державного іспиту випускникам надається не менше 7 днів .
Напередодні ДІ проводяться консультації в групах згідно відповідного графіку.
Перша частина державних екзаменів з клінічних медичних дисциплін полягає у обстеженні на кожному екзамені хворих у присутності екзаменаторів і членів ДЕК. При цьому оцінюються уміння та навички кожного випускника проводити опитування і об’єктивне обстеження хворих, встановлювати і обґрунтовувати попередній клінічний діагноз,визначати тактику лікування при захворюваннях згідно з ОКХ.
Друга частина державних екзаменів з клінічних дисциплін полягає в оцінюванні у випускника рівня сформованості умінь та навичок, яке не передбачає безпосередньої роботи з хворими. Іспит проводиться у спеціально обладнаних навчальних приміщеннях і передбачає роботу з муляжами, фантомами, навчально-наочними матеріалами та вирішення ситуаційних задач.
Друга частина державного екзамену з гігієнічних дисциплін полягає у вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінюються вміння кожного випускника щодо оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень, ведення медичної документації.

Оцінювання результатів.
Оцінювання результату практично-орієнтованого державного іспиту залежить від обраної
форми проведення іспиту.
У разі проведення практично-орієнтованого іспиту у формі
державних випускних іспитів виставляються окремі оцінки з кожної
дисципліни, що віднесені до державної атестації згідно з
навчальним планом.
Результат практично-орієнтованого державного іспиту визначається в оцінках 5 – “відмінно”, 4 – “добре”, 3 – “задовільно”, 2 – “незадовільно”.
Оцінки виставляються на основі балів, зафіксованих у індивідуальних Протоколах проведення та оцінювання іспиту.
Критерії встановлення оцінки:
5-4,5 бала – “відмінно”;
4,49-3,5 бала – “добре”;
3,49-2,51 бала – “задовільно”;
2,5 бала і менш – “незадовільно”.
Бали визначаються таким чином:
Виконання типових задач діяльності та умінь, що перевіряються, оцінюється балами “1”, “0,5” та “0” (виконано, виконано не повністю, не виконано). Критерії встановлення балу “0” при виконанні типових задач діяльності та умінь, що перевіряються, визначаються МОЗ України. Бали вносяться до індивідуальних Протоколів проведення та оцінювання іспиту.
Бали за першу (другу) частину іспиту визначаються як середнє арифметичне всіх балів, що зафіксовані у індивідуальних Протоколах проведення та оцінювання відповідної частини іспиту.
Результуючий бал за практично-орієнтований державний іспит визначається як середнє арифметичне балів першої і другої частин іспиту, помножити на коефіцієнт 5.

Наші переваги

Розвиток

Ми ростемо щодня завдяки автономності приватного закладу

Студентоорієнтованість

Ми залучаємо студентів до обговорення освітнього процесу

Підготовка до підсумкової атестації

За узгодженим графіком претестувань, які проходять як дистанційно так і фактично за допомогою внутрішньої системи для тестового контролю

Можливість самореалізації

Студенти відвідують інші навчальні заклади – школи, садочки, проводячи мотиваційні та навчальні уроки для дітей

Практична орієнтованість

Студенти працюють з реальними клінічними випадками, проводячи розбір діагностичних даних

Ріст викладачів

Наші викладачі – професіонали у галузі, які постійно підвищують свою кваліфікацію