Медичний факультет

Декан факультету

Ковалишин Орися Анатоліївна

ДОКТОР медичних наук, доцент

 

Вища кваліфікаційна категорія, голова осередку ВПНЗ “Львівський медичний університет” УЛТ у Львові, член Всеукраїнської Громадської Організації «Наукове Товариство Анатомів. Гістологів. Ембріологів та Топографоанатомів України»       

 вул. Патона, 32
79040, м. Львів
lmimeddekanat@gmail.com
067 670-10-35

Хто ми?

На медичному факультеті проводиться підготовка фахівців за спеціальностями:
222 «Медицина»,
225 «Медична психологія»,
227 «Терапія та реабілітація

Підготовка магістрів медицини проводиться за освітньо- професійною програмою «Лікар», що базується на новітніх досягненнях медичної науки, засадах сучасного процесу професійної освіти з урахуванням особливостей актуального стану і сучасних стандартів вищої освіти та системи охорони здоров’я.
Освітній процес забезпечують 15 кафедр. Усі клінічні кафедри працюють на базі лікувально-профілактичних закладів міста. Забезпечення необхідним устаткуванням та обладнанням дає можливість проводити навчальну роботу на високому методичному і науковому рівні.
Студенти мають право обирати базу проходження навчальної та виробничої практики. На сьогодні підписано 37 договорів з різними лікувально- профілактичними установами (госпіталями, лікарнями, шпиталями, поліклініками, медичними центрами) міста Львова, Львівської області, іншими містами України, а також Республіки Польщі, Словаччини.
Навчальний процес успішно забезпечує досвідчений висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який постійно підвищує свою кваліфікацію приймаючи участь в наукових конференціях, практичних майстер класах та міжнародних стажуваннях.

Освітньо- професійна програма першого рівня вищої освіти зі спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» спрямована на підготовку бакалаврів фізичної терапії. Завдання програми полягає у формуванні загальних та фахових компетентностей здобувачів вищої освіти. Акцентує увагу на здатності розробляти та використовувати заходи комплексної реабілітації в медицині; реалізовувати індивідуальні програми терапії та реабілітації з метою покращення здоров’я, функціональних можливостей, адаптації до оточуючих умов, підвищення рівня рухової активності у населення різного віку та з різними можливостями.
Для підготовки здобувачів використовуються матеріально- технічні бази закладів охорони здоров’я. Підписано 25 договорів з різними лікувально- профілактичними установами міста Львова, Львівської області, іншими містами України, Республіки Польщі, Словаччини.
У забезпеченні освітнього процесу приймають участь дев’ять кафедр. .Основною є кафедра фізичної терапії, ерготепапії, спортивної медицини та фізичного виховання.
Професорсько- викладацький склад, що залучений до викладання освітніх компонент забезпечує індивідуально- особистісний, інтегрований підхід до навчання, що дає можливіть підготувати висококваліфікованих, конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці фахівців.

Здобувачі спеціальності 225 «Медична психологія» навчаються за освітньо- професійною програмою «Медична психологія». Підготовка фахівців спрямована на вміння розв’язувати складні
задачі та проблеми у сфері психічного здоров’я населення, проведенні психопрофілактики, психодіагностики, психокорекції та лікуванні захворювань.

До освітнього процесу залучено 15 кафедр. Необхідні для виконання освітньої програми навчальні дисципліни забезпеченні відповідними клінічними базами. Клінічні кафедри працюють на базі лікувально- профілактичних закладів міста, що дає змогу студентам навчатися на
практичних прикладах, біля ліжка хвогоро.
Студенти обов'язково проходять практику на базах медико- психологічних закладів. Сьогодні підписано 5 договорів з лікувально- профілактичними установами міста Львова Форма, методи, технології освітнього процесу базуються на студентоцентрованому підході до
навчання, враховують індивідуальну траєкторію здобувача освіти, що помагає підготувати конкурентоспроможних фахівців, лікарів високого рівня самореалізації.

 

Наша історія

Підготовка фахівців на медичному факультеті за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа» здійснюється з 2004 року; з 2016 року за спеціальністю 222 «Медицина» (магістр).
Обсяг освітньо- професійної програми «Лікар» – 360 кредитів ЄКТС. Термін навчання 6 років.
Форма навчання- денна.
У 2010 році відбувся перший випуск лікарів. Більше 700 фахівців- випускників працюють як в Україні, так в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя.

З 2020 року розпочалось підготовка фахівців за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», у 2022 році постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1392 (було змінено назву спеціальності на 227 «Терапія та реабілітація». Обсяг освітньої програми складає 240 кредитів ЄКТС, а тривалість навчання 3 роки 10 місяців.
Сьогодні навчається близько 100 студентів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.
В липні 2024 року відбудеться перший випуск бакалаврів фізичної терапії. Випускники можуть продовжити навчання для здобуття другого рівня вищої освіти та здобути ступінь «Магістр».

В 2023 році на медичному факультеті розпочалось підготовка спеціалістів за спеціальністю 225 Медична психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти.. Здобувачі професійної кваліфікації – Лікар- психолог навчаються на денній формі навчання. Обсяг освітньо- професійної програми 360 кредитів ЄКТС. Термін навчання 6 років.
Навчання майбутніх медичних працівників здійснюється на інноваційній основі і базується на новітніх досягненнях медичної науки з урахуванням сучасних стандартів вищої освіти та системи охорони здоров’я із залученням найбільш кваліфікованих фахівців у галузі медицини. Навчальний процес відбувається під керівництвом наково педагогічних працівників- досвідчених професорів, доцентів і кандидатів наук, а також практикуючих фахівців.

 

Медичні поради від наших студентів

Перша допомога при раптовій зупинці серця

Перша допомога при удавленні

Перша допомога при непритомності

Новини

Ознайомча екскурсія в реабілітаційний центр Unbroken для студентів 1 курсу медичного факультету ЛМУ

Ознайомча екскурсія в реабілітаційний центр Unbroken для студентів 1 курсу медичного факультету ЛМУ

Національний реабілітаційний центр “Незламні“ (“Unbroken”) - це унікальне місце, де дорослі та діти, які постраждали від війни, отримують комплексну...

Практичний тренінг “Види рентгенологічних методів обстеження” для студентів другого курсу медичного факультету ЛМУ

Практичний тренінг "Види рентгенологічних методів обстеження" для студентів другого курсу медичного факультету ЛМУ був успішно проведений завдяки великому...