Освітня програма 222 Медицина

Підготовка до ЄДКІ та Кроку 2

З початком навчального року на медичному факультеті розпочинається підготовка до складання ЄДКІ та Крок 2.

ЄДКІ – єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Етапи проведення ЄДКІ та компоненти кожного етапу визначені Постановою КМУ від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

«Крок 2.Медицина»- державний ліцензійний іспит, який вимірює показники якості загальної лікарської підготовки- фахові компоненти повної вищої освіти і визначає рівень професійної компетентності, необхідний для присвоєння освітньо- кваліфікаційного рівня – магістр медицини.

Практична підготовка

З метою наближення до практичної медицини в освітній процес залучено, досвідчених науково – педагогічних працівників, які мають досвід практичної діяльності різних галузей,  на базах державних, комунальних та приватних лікувально-профілактичних установ Львова. Ми цінуємо та використовуємо досвід лікарів професіоналів – практиків, експертів у галузі медицини та фармацевтики задля щоденного ефективного навчання майбутніх медиків!

Умови вступу

Профіль освітньо-професійної програми 222 Медицина

i

Освітньо-професійна програма 222 Медицина 2016 рік

i

Освітньо-професійна програма 222 Медицина 2019 рік

i

Освітньо-професійна програма 222 Медицина 2022 рік

i

Освітньо-професійна програма 222 Медицина 2023 рік

Професійні компетентності

1. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем автономності.

2. Розуміння та знання фундаментальних і клінічних біомедичних наук, на рівні достатньому для вирішення професійних задач у сфері охорони здоров’я.

3. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають наукові здобутки у сфері охорони здоров’я і є основою для проведення досліджень, критичне осмислення проблем у сфері медицини та дотичних до неї міждисциплінарних проблем.

4. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати попередній клінічний діагноз захворювання (за списком 2).

5. Збирати скарги, анамнез життя та захворювання, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів та систем організму, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4), враховуючи вік пацієнта.

6. Встановлювати остаточний клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики, дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, під контролем лікаря-керівника в умовах закладу охорони здоров’я (за списком 2).

7. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи обстеження (лабораторні, функціональні та/або інструментальні ) (за списком 4), пацієнтів із захворюваннями органів і систем організму для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2).

8. Визначити головний клінічний синдром або чим обумовлена тяжкість стану потерпілого/ постраждалого (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини за будь-яких обставин (в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації та бойових дій, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу.

9. Визначати характер та принципи лікування хворих (консервативне, оперативне) із захворюваннями (за списком 2), враховуючи вік пацієнта, в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами, у разі необхідності розширення стандартної схеми вміти обґрунтувати персоніфіковані рекомендації
під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи.

10. Визначати необхідний режим праці, відпочинку та харчування на підставі заключного клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

11. Визначати підхід, план та тактику ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

12. Проводити оцінку загального стану ново-народженої дитини шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.

13. Проводити оцінку та моніторинг розвитку дитини, надавати рекомендації з вигодовування та особливостей харчування залежно від віку, орга-нізовувати проведення профілактичних щеплень за календарем.

14. Визначати тактику та надавати екстрену медичної допомогу при невідкладних станах (за списком 3) в умовах обмеженого часу згідно з існуючими клінічними протоколами та стандартами лікування.

15. Організовувати надання медичної допомоги та лікувально-евакуаційних заходів населенню та військовослужбовцям в умовах надзвичайних ситуації та бойових дій, в т.ч. у польових умовах.

16. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати взаємодію з колегами в своєму та інших закладах, організаціях та установах; застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в конкурентному середовищі.

17. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) в умовах лікувального закладу, вдома або на виробництві на підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого рішення, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.

18. Визначати стан функціонування та обмежень життєдіяльності особи та тривалість непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості професійної діяльності людини, тощо. Вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення на підставі нормативних документів.

19. Планувати та втілювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів, щодо виникнення та розповсюдження захворювань серед населення.

20. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної профілактики інфекційних захворювань.

21. Відшуковувати необхідну інформацію у професійній літературі та базах даних інших джерелах, аналізувати, оцінювати та застосовувати цю інформацію.

22. Застосовувати сучасні цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення, статистичні методи аналізу даних для розв’язання складних задач охорони здоров’я.

23. Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я людини для оцінки стану захворюваності населення.

24. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.

25. Зрозуміло і однозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців.

26. Управляти робочими процесами у сфері охорони здоров’я, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів, організовувати роботу та професійний розвиток персоналу з урахуванням набутих навиків ефективної роботи в команді, позицій лідерства, належної якості, доступності і справедливості, забезпечення надання інтегрованої медичної допомоги.

27. Вільно спілкуватися державною та англійською мовою, як усно так і письмово для обговорення професійної діяльності, досліджень та проектів.

28. Приймати ефективні рішення з проблем охорони здоров’я, оцінювати потрібні ресурси, враховувати соціальні, економічні та етичні наслідки.

29. Планувати, організовувати та проводити заходи зі специфічної профілактики інфекційних захворювань, в тому числі згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, як обов‘язкових так і рекомендованих. Управляти залишками вакцин, організовувати додаткові вакцинальні кампанії, у т.ч. заходи з імунопрофілактики

Можливості після закінчення

Підрозділ 22 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук

Клас 221 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук

Клас 222 Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)

Підклас 2221 Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології)

Група 2221.2 Лікарі

Підклас 2225 Професіонали в галузі медико-профілактичної справи

2225.2 Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи

2229.2 Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

Професійні назви робіт – відповідно до Національно-го класифікатора України:

Класифікатор професій ДК 003:2010

Фахівець підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010: Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Розділ 86. 1. Діяльність лікарняних закладів

Група 86.10. Діяльність лікарняних закладів

Клас 86.21. Загальна медична практика

Клас 86.90. Інша діяльність у сферії охорони здоров’я.

Розділ 2 Професіонали

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою підготовки програмою магістра спеціальності «Медицина» фахівець здатний виконувати професійну роботу:

лікар-інтерн (код КП – 3229);

лікар-стажист (код КП – 3221);

лікар-резидент (код КП – ХХХ)

Відгуки випускників про освітню програму 222 Медицина

Відгуки академічної спільноти про освітню програму 222 Медицина

Відгуки роботодавців про освітню програму 222 Медицина

Запрошуємо приєднатися до обговорення проекту нової освітньо -професійної програми 222 Медицина

Чому ВПНЗ “Львівський медичний університет”?

Міжнародна співпраця

Завдяки укладеним угодам наші студенти мають можливість проходити навчальні та виробничі практики у закордонних госпіталях та інших медичних установах.

Постійний науковий розвиток

До проведення наукових досліджень у закладі вищої освіти залучаються штатні викладачі, науковці і студенти, працівники інших організацій. 

Адаптований навчальний процес

Ми підтримуємо сучасні інформаційні технології , поруч з класичними методиками, даючи можливість кожному знайти потрібну для себе інформацію, продовжувати своє навчання як в умовах дистанційного навчання, так і офлайн.

Вдосконалення матеріально - технічної бази щороку

Ми працюємо над тим, аби щодня наші студенти відпрацьовували навички та вміння у достойних умовах та мали безліч можливостей під час навчального процесу.

Львівський медичний інститут з 2005 р. приймає участь в престижних міжнародних освітніх виставках та форумах.

Участь в таких виставках допомагає налагодженню тісної співпраці з українськими та закордонними партнерами, підвищує якість освіти за рахунок обміну освітніми технологіями.

Спілкування з професіоналами своєї справи

Професорсько – викладацький склад нашого закладу професійно та якісно знаходить підхід до кожного студента та допомагає з легкістю і впевненістю пройти увесь навчальний шлях.

Контакти

Напишіть нам

Як нас знайти

вул. В.Поліщука, 76
79018, м. Львів

Приймальня ректора:

(032) 239-37-06
(032) 239-37-05

Приймальня ректора (моб.):

(067) 673-55-64
(050) 315-97-15