Моніторинг якості освітньої діяльності

Моніторинг являє собою системну діагностику якісних і кількісних характеристик ефективності функціонування і тенденцій саморозвитку освітньої системи, включаючи її цілі, зміст, форми, методи, дидактичні й технічні засоби, умови і результати навчання, виховання і саморозвитку особистості і колективу.

Відповідно до Положень «Про організацію освітнього процесу у ВПНЗ “Львівський медичний університет”», «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» та «Про моніторинг та забезпечення якості вищої освіти»  проводиться моніторинг та забезпечення якості освіти. Основними завдання моніторингу є:

– доведення до відома науково-педагогічного тас тудентського колективів змін ув умовах та вимогах до совітнього процесу;

– контроль за дотриманням кафедрами, факультетами  законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту;

– розроблення та аналіз якості освітніх програм  із усіх спеціальності;

– аналіз та узагальнення стану організації навчально-методичної роботи;

–  методичне забезпечення освітнього процесу;

– якість управлінської діяльності на рівні структурних підрозділів;

– організація та проведення замірів залишкових знань;

– аналіз результатів підсумкових контролів.