Навчальний відділ

Начальник навчального відділу

Косован Надія Євстахіївна

Асистент кафедри хірургії, викладач вищої категорії, викладач – методист. Автор і співавтор чисельних навчально – методичних праць та 1 посібника. Неодноразово нагороджувалася грамотами Головного управління освіти і науки Львівської ОДА, Головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, грамотами Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності та Почесною відзнакою Асоціації «За розбудову освіти».

Положення про навчальний відділ

h

Навчальні плани

Графіки сесії

Розклад занять

Графіки претестувань

Графіки навчального процесу

l

Графіки консультацій

Що таке ЄКТС?

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Навчальний відділ

Навчальний процес в Університеті планується і координується навчальним відділом, який здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, проводить планування, організацію та управління навчальною та науково – методичною діяльністю Університету. У своїй роботі відділ керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови», Етичним кодексом лікаря та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОН і МОЗ України стосовно вищої медичної освіти, Статутом Університету та Положенням про навчально – методичний відділ. Це – центр навчально – методичної роботи Університету.

Основні завдання навчального відділу
– планування та організація навчального процесу за Європейською кредитно – трансферною системою;
– впровадження в діяльність навчальних підрозділів нових підходів до організації навчального процесу, реалізації стратегічних напрямків розвитку медичної і фармацевтичної освіти, сучасних правил ведення діловодства;
– забезпечення виконання державних галузевих програм, комплексних планів дій шляхом модернізації навчальних планів, програм та методичних матеріалів відповідно до оновлених стандартів медичної і фармацевтичної освіти;
– запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення навчального процесу;
– робота по підготовці статистичних звітів, звітних доповідей ректора і проректора з навчальної роботи

Навчальна робота

В даний час в Університеті проводиться модернізація навчального процесу. Запроваджуються нові навчальні технології, що відповідають вимогам часу і досягненням медичної та педагогічної науки, створюються узагальнені науково-методичні рекомендації для оптимізації навчального процесу, впроваджуються інноваційні розробки. Розвиваються інформаційно-комунікаційні технології навчання для удосконалення навчально-виховного процесу, доступності та ефективності освіти, підготовки студентів до професійної діяльності в інформаційному суспільстві.
Робота навчального відділу та усіх навчальних підрозділів інституту спрямована на досягнення високої якості освіти, її результативності та конкурентоспроможності. У зв’язку з цим проводиться значна робота щодо впровадження європейських стандартів та директив із внутрішньої та зовнішньої гарантії якості. Належна увага приділяється основним складовим якості освіти: якість знань, способів вирішення завдань; якість методів навчання і виховання; якість освіченості особистості, засвоєння знань, умінь та навичок, засвоєння моральних норм. Здійснюється робота з перевірки ефективності нововведень, модернізації методів, засобів та форм навчання. Завдяки інноваційній педагогічній діяльності по модернізації освіти України ВПНЗ “Львівський медичний університет” неодноразово нагороджений золотими медалями та відзнаками на міжнародних освітніх виставках.
Для підвищення якості освіти в Університеті впроваджуються у навчальний процес інноваційні технології. У навчальному процесі широко застосовуються інформаційні, проблемні, розвивальні, проектні, інтерактивні, фантомні, індивідуальні, інтегровані, дистанційні технології.
Потреби сьогодення, необхідність підвищення якості та конкурентоспроможності медичної і фармацевтичної освіти в нових економічних і соціокультурних умовах спонукає навчальний відділ, методичні комісії, кафедри оптимізувати науково-теоретичні та навчально-методичні підходи при впровадженні сучасних педагогічних технологій та інноваційних методик підготовки фахівців, забезпечити координацію та об’єктивну оцінку інноваційних освітніх проектів, організувати підготовку педагогічних кадрів до впровадження інновацій. Ці вимоги зумовлюють необхідність перебудови навчально-виховного процесу на засадах інноваційної педагогіки, спрямованої на розвиток потенціалу студентської молоді, удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів.
Використання нових форм організації навчального процесу супроводжується докорінним оновленням навчально-методичного забезпечення. Навчальний відділ у тісній співпраці з центральною методичною комісією Університету, профільними методичними комісіями координує роботу кафедр щодо створення нової навчальної та навчально-методичної літератури.
Програмами «Контингент» та «Education», використання ЄДЕБО дозволяє оперативно представляти необхідну інформацію в МОЗ та МОН України, забезпечує можливість оформлення студентських квитків державного зразка та документів про освіту для випускників.

Функції навчального відділу

• Планування та організація навчального процесу.
• Участь в розробці щорічного робочого навчального плану (на основі типового навчального плану) для кожного факультету по курсах.
• Участь в складанні графіку навчального процесу на навчальний рік.
• Планування кількості груп по факультетах і курсах
• Складання розкладу навчальних занять
• Складання розкладу іспитів і орієнтовного розкладу підсумкового модульного контролю
• Контроль річного навчального навантаження кафедр з урахуванням існуючих законодавчих і нормативних документів, фінансування ВПНЗ “Львівський медичний університет”
• Контроль за виконанням плану педагогічного навантаження викладачів по кафедрах (по місяцях, за семестр, навчальний рік)
• Контроль за виконанням кафедрами Робочого навчального плану, затвердженого розкладу занять, плану навчально–методичних нарад кафедр, навчального навантаження викладачів, веденням обліково–звітної документації;
• Виконання деканатом вимог щодо ведення обліково–звітної документації, наказів ректора і вказівок проректора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу.
• Забезпечення деканатів і кафедр бланками навчальної обліково–звітної документації.
• Участь у підготовці до проведення урочистостей: «Посвята у студенти» та присвячених випуску лікарів та провізорів.
• Участь у нарадах, комісіях, семінарах, засіданнях рад з питань компетенції відділу.
• Надання, з дозволу керівництва ВПНЗ “Львівський медичний університет”, інформації та документів з питань, які відносяться до компетенції відділу. – Вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої медичної (фармацевтичної) освіти. Впровадження в діяльність навчальних підрозділів нових підходів до організації навчального процесу, сучасних правил ведення діловодства.
• Координація діяльності структурних навчальних підрозділів і робочих органів університету навчально–методичного спрямування: деканатів, кафедр, центральної методичної комісії.
• Підготовка статистичного звіту за формою 2,3-НК.
• Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів та пропусків студентами навчальних занять.
• Збір даних про результати ПМК, екзаменаційних сесій по факультетах, курсах та дисциплінах, їх аналіз і підготовка статистичних форм для МОЗ України.
• Підготовка статистичного звіту про рух контингенту студентів ВПНЗ “Львівський медичний університет”.
• Збір і підготовка статистичної інформації з навчальної роботи для розрахунку основних показників діяльності ВПНЗ “Львівський медичний університет” для підготовки статистичного звіту у МОЗ України для проведення рейтингу вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів.