Освітня програма 226 Фармація, промислова фармація

Провізор – це вища ланка фармацевтичної освіти.

Якщо ти хочеш бути одним з цих спеціалістів – ВПНЗ “Львівський медичний університет” чекає саме на тебе! Здобудь кваліфікацію магістра фармації саме з нами!

У ВПНЗ “Львівський медичний університет” для твого навчання створено навчальну аптеку для студентів, сучасно обладнані хімічні лабораторії та комп’ютерні класи. З нами ти навчатимешся у найкращих – від лабораторій до заводів з виробництва. Обирай денну або заочну форму навчання та крокуй до своєї майбутньої професії впевнено з ВПНЗ “Львівський медичний університет” !

Мета освітньої програми

Формування у здобувачів освіти здатності використовувати знання, уміння, навички та розуміння для вирішення задач діяльності провізора в галузі охорони здоров’я.


Забезпечення освіти з фундаментальних і прикладних наук та професійної підготовки шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей для здійснення професійної діяльності на відповідній посаді, включаючи здійснення фармацевтичної допомоги.

А також забезпечення гарантування безпечного та раціонального застосування лікарських засобів,  моніторинг ефективності фармакотерапії та /або побічної дії.

Готовність нести (або розділити) відповідальність за результати фармакотерапії, етапи виготовлення ліків, їх зберігання, контроль якості, доставку, дистрибуцію, просування, регулювання, забезпечення лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту з урахуванням сучасних міжнародних тенденцій, надання фармацевтичної опіки на засадах фармацевтичної етики та деонтології.

Можливості після закінчення

Після підготовки в інтернатурі фахівець здатний викону-вати зазначену в ДК 003:2010 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства економіки України від 25 жовтня 2021 року N 810) професійну роботу і може займати відповідну посаду:

2224.2 Фармацевт
2224.2 Фармацевт клінічний
2224.2 Фармацевт-аналітик
2224.2 Фармацевт-косметолог
2224.2 Фармацевт-токсиколог

Крім того, випускники спеціальності 226 Фармація, промислова фармація мають достатню кваліфікацію для професії 2224.1 Наукові співробітники (фармація) та викладання профільних дисциплін у закладах фахової передвищої та вищої освіти на відповідних посадах.

Команда програми

Гарант освітньої програми

Соронович Ігор Іванович

завідувач кафедри фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з
ресурствознавством лікарських рослин,  кандидат фармацевтичних наук, доцент

Член проектної групи

Пиріг Ігор Юрійович

завідувач кафедри хімії, кандидат хімічних наук, доцент

Член проектної групи

Байда Богдана Федорівна

завідувач кафедри організації та економіки фармації, технології
ліків та біофармації, кандидат економічних наук

Професійні компетентності

1. Мати та застосовувати спеціалізовані концептуальні знання у сфері фармації та суміжних галузях з урахуванням сучасних наукових здобутків.

2. Критично осмислювати наукові і прикладні проблеми у сфері фармації.

3. Мати спеціалізовані знання та уміння/навички для розв’язання професійних проблем і задач, у тому числі з метою подальшого розвитку знань та процедур у сфері фармації.

4. Вільно спілкуватися державною та англійською мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності, презентації наукових досліджень та інноваційних проєктів.

5. Оцінювати та забезпечувати якість та ефективність діяльності у сфері фармації.

6. Розробляти і приймати ефективні рішення з розв’язання складних/комплексних задач фармації особисто та за результатами спільного обговорення; формулювати цілі власної діяльності та діяльності колективу з урахуванням суспільних і виробничих інтересів, загальної стратегії та наявних обмежень, визначати оптимальні шляхи досягнення цілей.

7. Збирати необхідну інформацію щодо розробки та виробництва лікарських засобів, використовуючи фахову літературу, патенти, бази даних та інші джерела; систематизувати, аналізувати й оцінювати її, зокрема, з використанням статистичного аналізу.

8. Розробляти і реалізовувати інноваційні проєкти у сфері фармації, а також дотичні міждисциплінарні проєкти з урахуванням технічних, соціальних, економічних, етичних, правових та екологічних аспектів.

9. Формулювати, аргументувати, зрозуміло і конкретно доносити до фахівців і нефахівців, у тому числі до здобувачів вищої освіти інформацію, що базується на власних знаннях та професійному досвіді, основних тенденціях розвитку світової фармації та дотичних галузей.

10. Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики та при виникненні спалахів небезпечних інфекційних, вірусних та паразитарних захворювань.

11. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів природного та синтетичного походження різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей та виду лікарської форми. Рекомендувати споживачам лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги та фармацевтичної опіки.

12. Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях.

13. Фіксувати випадки проявів побічної дії при застосуванні лікарських засобів природного та синтетичного походження; оцінювати фактори, що можуть впливати на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарських засобів і обумовлюються станом та особливостями організму людини і фармацевтичними характеристиками лікарських засобів.

14. Обирати біологічні об’єкти аналізу, здійснювати визначення в них ксенобіотиків, токсинів та їх метаболітів; давати оцінку отриманим результатам.

15. Прогнозувати та визначати вплив факторів навколишнього середовища на якість та споживчі характеристики лікарських засобів природного і синтетичного походження та інших товарів аптечного асортименту, організовувати їх зберігання відповідно до
їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання (GSP).

16. Реалізовувати відповідні організаційно-управлінські заходи щодо забезпечення населення і закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту; здійснювати усі види звітності та обліку в аптечних установах, адміністративне діловодство і товарознавчий аналіз.

17. Розраховувати основні економічні показники діяльності аптечних установ, а також податки та збори. Формувати усі види цін (закупівельні, оптововідпускні та роздрібні) на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту.

18. Використовувати дані аналізу соціально-економічних процесів у суспільстві для фармацевтичного забезпечення населення, визначати ефективність та доступність фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості
лікарських засобів.

19. Розробляти технологічну документацію щодо виготовлення лікарських засобів, обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і вимогами (замовленнями) лікувально-профілактичних
закладів, оформлювати їх до відпуску.

20. Здійснювати фармацевтичну розробку лікарських засобів природного та синтетичного походження в умовах промислового виробництва.

21. Забезпечувати конкурентоспроможні позиції та ефективний розвиток фармацевтичних організацій, у тому числі з урахуванням результатів маркетингових досліджень і ринкових процесів на національному та міжнародному рівнях.

22. Забезпечувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів природного і синтетичного походження та документувати його результати; оформляти сертифікати якості і сертифікати аналізу з урахуванням вимог чинного видання

23. Державної фармакопеї України, методів контролю якості (МКЯ), технологічних інструкцій тощо; здійснювати заходи щодо запобігання розповсюдженню неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів.

24. Визначати основні хіміко-фармацевтичні характеристики лікарських засобів природного і синтетичного походження; обирати та/або розробляти методики контролю якості з метою їх стандартизації з використанням фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних та фармакотехнологічних методів згідно з чинними вимогами.

Чому Львівський медичний інститут?

Міжнародна співпраця

Завдяки укладеним угодам наші студенти мають можливість проходити навчальні та виробничі практики у закордонних госпіталях та інших медичних установах.

Постійний науковий розвиток

До проведення наукових досліджень у закладі вищої освіти залучаються штатні викладачі, науковці і студенти, працівники інших організацій. 

Адаптований навчальний процес

Ми підтримуємо сучасні інформаційні технології , поруч з класичними методиками, даючи можливість кожному знайти потрібну для себе інформацію, продовжувати своє навчання як в умовах дистанційного навчання, так і офлайн.

Вдосконалення матеріально - технічної бази щороку

Ми працюємо над тим, аби щодня наші студенти відпрацьовували навички та вміння у достойних умовах та мали безліч можливостей під час навчального процесу.

ВПНЗ "Львівський медичний університет" з 2005 р. приймає участь в престижних міжнародних освітніх виставках та форумах.

Участь в таких виставках допомагає налагодженню тісної співпраці з українськими та закордонними партнерами, підвищує якість освіти за рахунок обміну освітніми технологіями.

Спілкування з професіоналами своєї справи

Професорсько – викладацький склад нашого закладу професійно та якісно знаходить підхід до кожного студента та допомагає з легкістю і впевненістю пройти увесь навчальний шлях.

Умови вступу

Рецензії роботодавців

Контакти

Напишіть нам

Як нас знайти

вул. В.Поліщука, 76
79018, м. Львів

Приймальня ректора:

(032) 239-37-06
(032) 239-37-05

Приймальня ректора (моб.):

(067) 673-55-64
(050) 315-97-15