Положення, що регулюють діяльність

Комплекс заходів щодо організації освітнього процесу 

Критерії оцінювання результатів навчальної діяльності студентів 

Положення про порядок, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів у ЛМІ

Положення про організацію і порядок проведення ОСКІ

Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до ЛМІ

Перспективний план розвитку ТзОВ «ЛМІ» на період    2019-2024 р.

Положення  про психологічну службу

Положення про  робочу навчальну програму дисципліни та рекомендації щодо її розробки

Положення про академічні відпустки, повторне навчання, про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів к ЛМІ

Положення про академічну доброчесність

Положення про академічну мобільність

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю

Положення про бібліотеку

Положення про вибіркову дисципліну

Положення про видачу іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання(стажування) в Україні та їх реєстрацію

Положення про відділ моніторингу якості освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення  якості освіти

Положення про Вчену раду ЛМІ

Положення про гаранта освітньої програми ЛМІ

Положення про групу забезпечення спеціальності

Положення про групу моніторингу

Положення про деканат

Положення про дистанційне навчання

Положення про екзаменаційну комісію у ЛМІ

Положення про індивідуальний план студента

Положення про кафедру

Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського  медичного інституту

Положення про Раду роботодавців ЛМІ

Положення про методичний відділ

Положення про навчальний відділ

Положення про надання платних освітніх послуг для  студентів ЛМІ

Положення про неформальну та інформальну освіту

Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у ЛМІ

Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу у ЛМІ

Положення про організацію освітнього процесу ЛМІ

Положення про освітні програми

Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академ.різниці для студентів, які вступили на основі раніше здобутого освітнього-кваліфікаційного рівня  

Положення про перескладання результатів підсумкового семестрового контролю у ЛМІ

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у ЛМІ

Положення про повторне вивчення окремих дисциплін

Положення про правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про проектні групи та групи забезпечення з  розробки та виконання освітніх програм

Положення про розробку силабусів з навчальних дисциплін  

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм у ЛМІ

Положення про службу підтримки та врегулювання конфліктів у ЛМІ

Положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства  

Положення про факультет

Положення про центральну методичну комісію

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у львівському медичному інституті

Правила користування бібліотекою ЛМІ

Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією

Положення про магістерську роботу

Положення про апеляційну комісію