Положення, що регулюють діяльність

‘Положення про запобігання академічному плагіату

Критерії оцінювання результатів навчальної діяльності студентів 

Положення про організацію і порядок проведення ОСКІ

Тимчасове положення про ОСКІ під час воєнного стану

Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до ЛМУ

Перспективний план розвитку ВПНЗ ЛМУ на період  2023-2028 р.

Положення  про психологічну службу

Положення про  робочу навчальну програму дисципліни та рекомендації щодо її розробки

Положення про академічні відпустки, повторне навчання, про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів к ЛМУ

Положення про академічну доброчесність

Положення про реалізацію права на академічну мобільність

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю

Положення про бібліотеку

Положення про вибіркову дисципліну

Положення про видачу іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання(стажування) в Україні та їх реєстрацію

Положення про відділ моніторингу якості освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення  якості освіти

Положення про Вчену раду ЛМУ

Положення про гаранта освітньої програми ЛМУ

Положення про групу забезпечення спеціальності

Положення про групу моніторингу

Положення про деканат

Положення про відділ практики

Положення про дистанційне навчання

Положення про екзаменаційну комісію у ЛМУ

Положення про індивідуальний план студента

Положення про кафедру

Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського  медичного університету

Положення про Раду роботодавців ЛМУ

Положення про присвоєння вчених звань

Положення про відділ міжнародних зв’язків

Положення про Вчену раду факультету

Положення про ректорат

Положення про комісію з профілактики правопорушень серед осіб, які навчаються у ЛМУ

Положення про виховну роботу ЛМУ

Положення про методичний відділ

Положення про навчальний відділ

Положення про надання платних освітніх послуг для  студентів ЛМУ

Положення про неформальну та інформальну освіту

Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у ЛМУ

Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу у ЛМУ

Положення про організацію освітнього процесу ЛМУ

Положення про освітні програми

Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академ.різниці для студентів, які вступили на основі раніше здобутого освітнього-кваліфікаційного рівня  

Положення про перескладання результатів підсумкового семестрового контролю у ЛМУ

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у ЛМУ

Положення про повторне вивчення окремих дисциплін

Положення про правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про проектні групи та групи забезпечення з  розробки та виконання освітніх програм

Положення про розробку силабусів з навчальних дисциплін  

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм у ЛМУ

Положення про службу підтримки та врегулювання конфліктів у ЛМІ

Положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства  

Положення про факультет

Положення про центральну методичну комісію

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у львівському медичному університеті

Правила користування бібліотекою ЛМУ

Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією

Положення про магістерську роботу

Положення про апеляційну комісію

Положення про порядок, умови та строки проведення ЄДКІ

Положення про науковий відділ

Положення про формування рейтингу НПП

Кодекс академічної доброчесності

Посадові обовязки помічника ректора з виховної роботи ЛМУ

Положення про проєктний офіс

Положення про організацію молодих вчених